PRIVACYVERKLARING van ZEEHENGELSPORTVERENIGING de EEMSVISSERS

Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers is gevestigd te Delfzijl, Prins Bernhardlaan 22 9934 EK en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40037085. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk
reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke
persoonsgegevens Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (mogelijk) persoonsgegevens verwerken:
Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afhandelen van uw betaling
b. Verzenden van onze nieuwsbrief
c. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
d. U te informeren over wijzigingen
e. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
f.  U zich inschrijft / aanmeldt als lid van Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers
g. U een product of dienst afneemt bij Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers (zoals nieuwsbrieven, of deelneemt aan cursussen,
wedstrijden of evenementen e.d.);
h. U contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer);
j. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten,
hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website/forum en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eemsvissers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.4 Geautomatiseerde besluitvorming:
Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers) bij betrokken is.

1.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.6 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

1.7 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers kan deze gegevens gebruiken ten behoeve van: beleidsinformatie (beleidsformulering en
optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
a. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
b. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers
c. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
d. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eemsvissers.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
e. Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U kunt contact opnemen met Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers via telefoonnummer ll.l.of per e-mail: info@eemsvissers.nl

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


"De Eemsvissers"
Copyright © 2015/2019 De Eemsvissers.